Over de kwaliteit van mijn professioneel handelen

Je bent je eigen instrument en de cliënten hebben enorme voelsprieten voor onzekerheid. Ik houd rekening met de behoefte van de client  ze hebben behoefte aan stabiliteit, voorspelbaarheid en een onvoorwaardelijk vertrouwen. Dit wil ik uitstralen en bieden.

Ik blijf vooral handelen en werken volgens mijn eigen basis, en dat wil niets anders zeggen dan dat ik werk op een respectvolle, gelijkwaardige en constructieve benaderingswijze; op een competentiegerichte manier, met professionaliteit, confrontatie en humor als basisvaardigheden. De mensen moeten zich comfortabel, gesteund en begrepen voelen.

De nadruk ligt op veiligheid en een basis van wederzijds respect en vertrouwen tussen client en mij.

Tijdens oudersgeprekken en evaluaties wordt over de kwaliteitstervredenheid gesproken.

Aan het eind van de behandeling vullen client en ouders / opvoeders een kwaliteitstevredenheid lijst in.

Zo wordt er met regelmaat de voortgang van de ontwikkelingen van de cliënten geevalueerd. Daarbij is een standaard terugkerende vraag altijd:” Zijn er verder nog zaken die jullie willen aangeven? Zijn jullie tevreden over de begeleiding en de manier van dienstverlening en zo niet, kan ik daar nog iets aan veranderen? Hebben jullie nog tips ter verbetering van onze dienstverlening?” Op deze manier blijf ik op de hoogte van wat er bij de cliënten speelt en signaleer ik waar de huidige behoeften liggen van de cliënten en anticipeer hierop.

De klachtenprocedure geeft de cliënt en ouders/-verzorgers eerst de mogelijkheid om intern de klacht neer te leggen en te bespreken. Mochten wij er onderling niet uitkomen of geeft de klacht hier aanleiding voor, kan er contact worden gezocht met de externe geschillencommissie :

KlachtenportaalZorg: www.klachtenportaalzorg.nl

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht/

De beroepsvereniging ABvC klachtenregeling gebaseerd op de Wkkgz. (Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Stbl. 2015, 407) www.abvc.nl

SCAG: Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, gespecialiseerde geschillencommissie (www.scag.nl)